TÖRÖK GYULA ÜGYVÉDI IRODA
"a paragrafuson túl"

For English version scoll down


FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK     

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Török Gyula Ügyvédi Iroda (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. III. em.; a továbbiakban: „Iroda”), mint szolgáltató tulajdonában levő https://www.toroklaw.hu webcímen elérhető weboldal használatával kapcsolatos felhasználási feltételeket tartalmazza.   A Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki a weboldalt meglátogatja. Amennyiben Ön a weboldalt meglátogatja, azzal elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyeket magára nézve az Iroda is kötelezőnek ismer el. Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételekkel nem ért egyet, azokat nem fogadja el, kérjük ne használja a weboldalt.   A weboldal kizárólag tájékoztatási célt szolgál, illetve segít a felhasználóknak komplex képet kapni Irodánk tevékenységéről. Ennek megfelelően a weboldal meglátogatása nem minősül az Iroda részéről az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti jogi tanácsadás nyújtásának és különösképpen nem keletkeztet az Iroda és a felhasználó közötti megbízási jogviszonyt.     

Általános rendelkezések
    
Az Iroda törekszik arra, hogy a weboldalt mindenkor naprakészen tartsa, annak tartalmát a valóságnak megfelelően folyamatosan frissítse. Ennek jegyében az Iroda fenntartja a jogot a weboldalon megjelenő tartalom módosítására, ugyanakkor kizárja felelősségét a weboldalon található információk pontatlanságáért és időszerűtlenségért, valamint az elvárt felhasználói élmény elmaradásából.   Az Iroda törekszik a weboldal hibamentes működésére, ugyanakkor a weboldal használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, továbbá számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, valamint adattovábbítási késedelemből eredő, illetőleg a weboldal használata során a felhasználót ért vélt vagy valós közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, elmaradt haszonért vagy bármely más veszteségért való felelősségét kizárja. A felhasználó a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, illetve Ön köteles gondoskodni arról, hogy számítástechnikai eszközei védve legyenek az esetleges vírusokkal és más, potenciálisan veszélyes programokkal szemben.   Az Iroda karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a weboldal működését, amelyből a felhasználót ért vélt vagy valós károkért felelősség az Irodát nem terheli.   A weboldal adott esetben az Iroda által üzemeltetett honlapokon kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely külső, harmadik felek által üzemeltetett weboldalak felett az Iroda nem tud ellenőrzést gyakorolni, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért felelősséget nem vállal, a külső honlapokon megjelenítetteket nem feltétlenül támogatja és azok nem az Iroda véleményét tükrözik. Erre való tekintettel azt javasoljuk minden felhasználónknak, hogy más weboldalra mutató hivatkozás megnyitása esetén az újonnan megjelenített weboldal jogi nyilatkozatait is ismerjék meg.   

Szerzői jogok    

A weboldal teljes tartalma (így különösen a logó, a fényképek, a szövegek) és kialakítása szerzői, illetőleg iparjogvédelmi oltalom alatt álló szellemi alkotásnak minősül, amely jogosultja – közvetlenül, vagy közvetett módon a jogosulttól való megfelelő hozzájárulással – az Iroda. Ennek megfelelően a felhasználó csakis kereskedelmi felhasználáson kívüli magán célra jogosult a weboldal tartalmát megismerni vagy arról másolatot készíteni. Ezen túlmenően az Iroda előzetes írásos engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmak sokszorosítása, értékesítése, megváltoztatása, felhasználása vagy a szerzői jog bármely más módon történő megsértése, mind elektronikus, mind egyéb formában, akár egészében vagy részleteiben.   A weboldal meglátogatása semmilyen módon nem eredményezi a szellemi alkotáshoz való jog (sem felhasználási, sem tulajdonjog) átszállását a felhasználóra.    

Az Iroda által licenszelt és a weblapon megjelenő tartalmak a következők:    
Képek forrása a pixabay.com (Content License Summary (pixabay.com)
Képek forrása a freepik.com (Freepik: Download Free Videos, Vectors, Photos, and PSD)       

Irányadó jog és joghatóság    

A felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó, vagy egyéb okból azzal kapcsolatos viták és követelések esetén a magyar jog az irányadó, az esetleges jogviták eldöntésére pedig a magyarországi bíróságok rendelkeznek joghatósággal.    

Felhasználási Feltételek módosítása    

Az Iroda fenntartja a jogot jelen Felhasználási Feltételek módosítására. A Felhasználási Feltételek a módosításáról az Iroda külön nem értesíti a felhasználókat, ezért kérjük, hogy az esetleges módosításokról való tudomásszerzés érdekében rendszeresen tekintsék át a Felhasználási Feltételeket és annak módosulásának időpontját, amelyet a fent megjelölt hatálybalépés napja mutat.              

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 3560 nyilvántartási számon bejegyzett Török Gyula Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu, valamint a www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.  

--------------------------------------------------------------------------------------

TERMS OF USE     

These terms and conditions of use (hereinafter referred to as “Terms and Conditions”) contain the terms and conditions of use of the website www.toroklaw.hu, owned by Török Gyula Law Office (registered seat: H-1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. III. em.; hereinafter referred to as “Office”) as the service provider.   The Terms and Conditions are applicable to all persons who visit the website. By visiting the website, you accept these Terms and Conditions, which are also recognised as binding on the Office. If you do not agree with or accept the Terms and Conditions, please do not use the website.   The website is for information purposes only and helps users to get a complex view of our Office’s activities. Accordingly, visiting the website does not to be qualified as the provision of legal advice by the Office pursuant to the Act LXXVIII of 2017 on Legal Practice and, in particular, does not create any service contractual relationship between the Office and the user. Users are expressly warned not to make any business or other decisions based solely on the information contained on the website, without personal and specific consultation.  

General provisions 
   
The Office will endeavour to keep the website up-to-date at all times. The Office reserves the right to modify the content of the website, but the Office excludes its responsibility for the inaccuracy and untimeliness of the information contained on the website and for the lack of the expected user experience.   The Office endeavours to ensure the trouble-free operation of the website, however, the Office  excludes its liability for any direct or indirect, actual or alleged damage, costs, loss of profit or any other loss arising from the use or inability to use the website, its malfunction, failure, unauthorised alteration of data by anyone, computer virus, line or system failure, delay in transmission or any other damage, costs, loss of profit or any other loss suffered by the user during the use of the website. The user shall use the website solely at his/her own risk and the user is obliged to ensure that his/her computer equipment is protected against viruses and other potentially dangerous programs.   The Office may temporarily suspend the operation of the website for maintenance or other purposes, and the Office shall not be liable for any actual or alleged damage suffered by the user due to such suspension.   The website may contain links to websites other than those operated by the Office, over which the Office has no control and therefore does not take any responsibility for the content, accuracy and operation of these external websites, the Office does not necessarily support the content of these external websites and these content does not reflect the views of the Office. In view of this, we advise all our users that, when opening a link to another website, users should also be aware of the legal disclaimer of the newly opened website.  

Intellectual property  

The entire content of the website (in particular the logo, photographs, texts) and its design are protected copyright and industrial property rights, which are owned – directly or indirectly with the consent of the rightsholder – by the Office. Accordingly, the user is entitled to get to know the content of the website or to make copies thereof only for private purposes other than commercial use. Furthermore, the reproduction, sale, modification, use or any other form of infringement of copyright – whether in electronic or other form, in whole or in part – of the contents of the website is prohibited without the prior written permission of the Office.   Visiting the website does not result any transfer of intellectual property rights (neither rights of use, nor ownership) to the user.  

The contents licensed by the Office and displayed on the website are the following:  
Source of pictures: pixabay.com (Content License Summary (pixabay.com))
Source of pictures: a freepik.com (Freepik: Download Free Videos, Vectors, Photos, and PSD)  

Governing law and jurisdiction 

By visiting the website, the user accepts that the Hungarian law shall prevail in the event of any dispute or claim arising from the use of the website or otherwise, and that the Hungarian courts shall have jurisdiction to settle any disputes.  

Amendment of Terms and Conditions  

The Office reserves the right to amend these Terms and Conditions. The Office does not separately notify the users of the amendments of the Terms and Conditions, therefore, in order to be aware of any amendments, please regularly review the Terms and Conditions and the date of its amendment, which is indicated by the effective date stated above.        

This website is maintained by Török Gyula Law Office (registered under registration number 3560 with the Budapest Bar Association) in compliance with the laws and regulations concerning attorneys and with internal policies, which you can find together with the rights of clients at www.magyarugyvedikamara.hu and www.bpugyvedikamara.hu.